Nyheter

Tone Marit  Hyldbakk (t.v.) og  Anne Berit Vullum  i Sunndal kommune. Foto: Ole Martin Gangnes

Styrker rettssikkerheten: Ansatte jurist i helse- og omsorgstjenesten

I Sunndal har helse- og omsorgstjenesten i kommunen valgt å styrke tildelingsenheten med juridisk kompetanse. – Vi forvalter rettigheter for den enkelte. Da må vi være sikre på at rettssikkerheten ivaretas.

Juridisk fakultet UiB

Så mange vil studere rettsvitenskap

Fortsatt flest kvinner blant søkerne. 

– Viktig at søknaden har god struktur og et godt språk

Celine Løyning Aasheim i Help opplever at mange blir litt overrasket over spørsmål om verdier.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Foreslår store endringer for bruk av tvang

Tvangslovsutvalget har foreslått store endringer for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Nå igangsettes en bred høring.

Foto: Elise Stople

Slår et slag for styrket kompetanse innen utdannings­retten

Alle blir under oppveksten berørt av vedtak som fattes i barnehage eller skole. Likevel er ikke barnehagerett og utdanningsrett på jusstudiet. Lærerne undervises heller ikke i dette under sin utdannelse.

Økende etterspørsel etter bistand fra Eurojusts påtale­jurister

Myndighetene i EUs medlemsstater henvender seg i økende grad til EUs byrå for strafferettssamarbeid, Eurojust, for å få bistand.  Norges to påtalejurister i Eurojust var involvert i 147 nye saker i 2020.

– I staten må vi strengt forholde oss til utlysnings­teksten som er utgangs­punkt for videre vurdering

Grete Hamran i Skatteetaten sier søkeren lett kan havne i nei-bunken dersom vedkommende ikke har lest søknaden godt, og derfor ikke klarer å vise hvilken kompetanse og kvalifikasjoner vedkommende har som kan være relevant for akkurat denne stillingen.

Vil dele taushets­belagte opplysninger i kampen mot arbeids­livs­kriminalitet

En ny forskrift er tenkt å hindre at de som står bak arbeidslivskriminalitet nyter godt av offentlig ansattes taushetsplikt. Forslag om økt deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger er nå på høring

Mener det er vanskeligere å nå frem til hjelpe­trengende barn fordi barne­vernet får mange grunnløse meldinger

Jusprofessor Bente Ohnstad har skrevet bok om at meldeplikten til barnevernet ofte tolkes feil, og mener barnevernet må bruke unødvendige ressurser samtidig som familier føler seg invadert og mister tilliten til dem. Og kanskje hindrer dette at de barna som virkelig trenger hjelp får det. Flere jurister i kommunen kan være noe av løsningen, tror hun.

Sykehjem brukte tvang - manglet hjemmel i lov

Et sykehjem i en kommune i Innlandet brukte tvang uten lovlig hjemmel mot en dement pasient som til tider var truende og aggressiv. Pasienten var uten samtykkekompetanse. Først da Sivilombudet ble koblet inn, ble det slutt på tvangsbruken.

– Ser overraskende ofte søknader med feil firma­navn som tydelig bærer preg av å være en standard­tekst

Det kan gi et dårlig førsteinntrykk og er ikke det beste utgangspunktet i en jobbsøknad, mener Merete Williams Berge i BAHR.

Får 35,7 millioner til bekjempelse av kriminalitet og radikalisering

Kommuner, foreninger og organisasjoner søkte konfliktrådene om midler til en rekke tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme og familievold. Søkerne får totalt 35,7 millioner.

Gir politikere sikkerhets­råd før stortings­valget

Regjeringen gir nå ut en egen brosjyre til politikere i Norge for å øke bevisstheten rundt faren for eventuelle forsøk fra udemokratiske krefter på å påvirke valget til høsten.

– Vær poengtert, ikke bedriv ordgyteri

Husk at arbeigsgiver alltid går gjennom CV-en, så det kan være lurt å unngå gjentakelser i søknadsbrevet, påpeker Håkon Hertzberg i NAV.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Etablerer felles etter­retnings- og kontra­terror­senter

E-tjenesten og PST skal utvide samarbeidet for å forebygge og bekjempe terror og angrep fra fremmed etterretningsvirksomhet. Et nytt samarbeidssenter med ansatte fra de to tjenestene etableres i Nydalen.

Illustrasjon: iStock

40 prosent av kommunene bruker ekstern juridisk bistand på barnevern

De største kommunene har større sannsynlighet for å ha ansatt jurister på alle fagfelt, mens de minste kommunene har lavere sannsynlighet for å benytte seg av ekstern kompetanse på flere fagfelt; helse- og omsorg, barnevern. HR/personal, offentlige anskaffelser og erstatningssaker.

Sider