Fag

Dette betyr den nye advokat­loven for jurister og advokater

Med den nye advokatloven får jurister, advokater, det rettssøkende publikum og andre aktører i rettslivet for første gang en samlet og enhetlig regulering av advokaters og juristers virksomhet, skriver Ragnhild Bø Raugland og Iselin Øverbø.

Curt A Lier (Foto: Barneadvokatene/Pixabay)

Personal­saker – hvorfor blir de ofte mer krevende enn arbeids­giver forventer?

Etter å ha vært involvert med personalsaker i ca 20, år, har jeg erfart at disse sakene ofte blir mer krevende enn arbeidsgiver forventer, skriver advokat Curt A. Lier. 

Snoking i journaler var saklig oppsigelsesgrunn

Juristforbundet har de siste årene behandlet flere saker knyttet til ulovlig innsyn i elektroniske registre som inneholder personopplysninger, skriver advokat Andreas Holmsen-Ringstad i Juristforbundet.

Illustrasjon: iStock

Fagartikkel: Behandlings­grunnlag for person­opplysninger

Retten til å bestemme over egne personopplysninger er et uttrykk mange har hørt om. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over, og i størst mulig grad kunne bestemme over, egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv og hva de brukes til, skriver advokat og personvernombud Helene Dorans. 

Foto: Colourbox / Privat

Klimarett – det store bildet

Klimarett vokser nå frem som en ny, viktig og kompleks rettsdisiplin, skriver professor Hans Christian Bugge.

Astrid Solhaug, Jens Andresen Osberg og Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Regelverk for en ny tid

Det norske samfunnet har endret seg enormt de siste tiårene. Endringstakten og digitalisering øker, likevel lager vi regelverk slik vi «alltid» har gjort. Hvordan sikrer vi at regelverket legger til rette for digitalisering, og eventuelt automatisering? Hvordan lager vi regelverk for fremtiden?

Ferie til overs?

Ferie er et gode i arbeidsforholdet som langt på vei styres av ferielovens bestemmelser, med rammer for når ferien kan og skal tas ut, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Andreas Holmsen-Ringstad

Må arbeidsgiver foreta en sjekk av referanser før ansettelse?

Hvor fritt står egentlig arbeidsgiver til å bestemme dette?  Advokat Andreas Holmsen-Ringstad svarer.

Thea Larsen Normann

Ny dom fra Høyesterett om konsekvenser ved skifte av tariff­avtale

Den 3. juni 2021 avsa Høyesterett dom i Grefsenhjemsaken. Dommen er viktig innenfor arbeidsrettens område og den får betydning for hvilke konsekvenser som følger av det å ha vært bundet av en tariffavtale når tariffavtalen opphører, det vil si ettervirkninger av tariffavtaler, skriver Thea Larsen Normann.

Taushets­plikt i varslings­saker

Gode varslingsrutiner er et resultat av skreddersøm. De må tilpasses situasjonen og behovet i hver enkelt virksomhet, skriver advokat Ragnhild Bø Rugland. 

Ragnhild Bø Raugland

Tenker du på noe nytt? Dette er mulighetene for utdannings­permisjon

I en litt bortgjemt bestemmelse i arbeidsmiljøloven er retten til utdanningspermisjon regulert.

Tvisteløsning i arbeidsrettssaker – domstolenes rolle

I hvilken grad domstolene er egnet til å være et hensikts­messig tvisteløsningsorgan, vil være avhengig av hvilket fagområde tvisten gjelder.

«Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker»

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker.

Trond Foss fagartikkel

Hva skal til for at også anleggs­maskiner blir «førerløse»?

Seniorrådgiver Trond Foss ved SINTEF drøfter i denne fagartikkelen norske lover og forskrifter for høyt automatiserte og mobile maskiner - og ser på muligheter for videre utvikling av det juridiske rammeverket.

Korona (Foto: Pixabay)

Jurister kan bli smitte­jegere

Helsedirektoratet ber kommuner vurdere om personer med kompetanse innen jus eller politifag kan brukes i tverrfaglige team for smittesporing av korona. 

«Rettshjelp som et virke­middel for gjennom­føringen av menneske­rettigheter»

Enhver har rett til å prøve borgerlige rettskrav for domstolene. Derfor må det i visse situasjoner gis rettshjelp som gjør det mulig å vareta egne interesser i rettsapparatet på en forsvarlig måte.

Sider