Lederen av Juristforbundets advokatkontor, Arild Jebens (t.h) og Olav Myklebust utenfor Oslo tinghus. - Det viktigste for oss var å få konstatert at beslutningen om å tilbakekalle sikkerhetsklareringen var ugyldig, samt å sikre at Myklebust fikk erstatning for tap han lidte som følge av SKMs feilbehandling, sier Jebens. Foto: Tore Letvik.

- Det opplevdes som at jeg ikke lenger var god nok for Norge

Den jusutdannede toppdiplomaten Olav Myklebust ble fratatt sikkerhetsklarering og mistet jobben som ambassadør for Norge fordi han etablerte et forhold med en thailandsk kjæreste.

Torsdag, 9. juni 2022 - 7:03

Vi snakker med Myklebust (54) en uke etter at han vant søksmålet mot staten med advokatbistand fra Juristforbundet, ved lederen for forbundets advokatkontor, Arild Jebens. Oslo tingrett tilkjente Myklebust millionerstatning og slo fast at behandlingen og vurderingene som var gjort av Sivil Klareringsmyndighet (SKM) førte til ugyldige konklusjoner.

Myklebust roser Juristforbundets advokat for hjelpen, og er også full av ros til sine kolleger i Utenriksdepartementet for all støtte og oppmuntring de ga ham under den tre år lange kampen mot klareringsmyndighetene.

- Støtten fra kolleger har betydd mye for meg og nå håper jeg igjen å kunne få jobbe for Norges interesser som diplomat en gang i fremtiden. Det er svært meningsfulle og spennende oppdrag som jeg gjerne vil utføre igjen, sier Myklebust.

- Det opplevdes som om jeg ikke lenger var god nok for Norge, sier Olav Myklebust, som er utdannet jurist og hadde 30 års tjeneste for Norge bak seg da han ble fratatt sin sikkerhetsklarering og mistet jobben som ambassadør fordi han fikk en kjæreste fra
- Det opplevdes som om jeg ikke lenger var god nok for Norge, sier Olav Myklebust, som er utdannet jurist og hadde 30 års tjeneste for Norge bak seg da han ble fratatt sin sikkerhetsklarering og mistet jobben som ambassadør fordi han fikk en kjæreste fra Thailand. Foto: Tore Letvik.

Informerte sine overordnede

Myklebust har hatt et langt liv bak seg som diplomat og med høy sikkerhetsklarering  etter at han ble ferdig utdannet som jurist fra Universitetet i Bergen i 1993. Den ene betrodde stillingen etter den andre fulgte, og han ble utnevnt til Norges ambassadør i Polen i 2017, hvor han tiltrådte i januar 2018. Etter ett års arbeid for Norge i Polen startet en langvarig prosess for diplomaten , som i tråd med regelverket for lengst hadde informert sine overordnede om at han hadde en kjæreste fra Thailand.

Det statlige organet som startet prosessen var Sivil Klareringsmyndighet (SKM). SKM ble opprettet i 2018, og «Lov om nasjonal sikkerhet» (sikkerhetsloven) trådte i kraft året etter. SKM fremmet krav om detaljerte opplysninger om Myklebusts thailandske kjæreste, og hun fremskaffet blant annet vandelsattest og inngående personopplysninger tilbake i tid. SKM var imidlertid ikke tilfreds da det ble krevd fullstendige opplysninger så langt som ti år tilbake i tid. SKM kom til at det manglet opplysninger for de ti årene, og besluttet derfor å tilbakekalle Myklebusts sikkerhetsklarering som følge av hans kjæresteforhold til en person fra en annen stat. Tilbakekallet av sikkerhetsklareringen førte til at han måtte fratre stillingen som Norges ambassadør til Polen.

- Det var som om alt jeg hadde gjort gjennom 30 år, det at jeg hadde hatt høyt betrodde stillinger med høy sikkerhetsklarering uten den minste negative anmerkning og det at Utenriksdepartementet ved min leder og autorisasjonsanvarlige ga meg de beste skussmål ikke betød noe som helst i SKMs vurdering av om jeg var å stole på, ene og alene fordi jeg hadde kjæreste fra et annet land, sier Myklebust. For hans kjæreste var det også belastende .

- Hun opplevde at det var hennes feil at jeg ikke kunne være ambassadør, noe som var  ubehagelig for henne, sier Myklebust som klaget på SKMs avgjørelse om å tilbakekalle hans sikkerhetsklarering. Klageorganet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) brukte ni måneder før de omgjorde SKMs tilbakekalling, og ga Myklebust tilbake samme sikkerhetsklarering som tidligere. Men da var skaden allerede skjedd, ambassadejobben tapt, og den erfarne diplomatens arbeidsplass flyttet til Utenriksdepartementet, hvor han nå jobber som seniorrådgiver. Også mens han ventet på NSMs behandling av klagen jobbet han i Utenriksdepartementet, men med arbeidsplass i en sidebygning. Til tross for hans solide bakgrunn kunne han ikke  bevege seg fritt i UDs bygningsmasse.

- Hvis jeg skulle bevege meg i UDs hovedlokaler måtte jeg bli fulgt av en kollega, sier Myklebust. Han har vært medlem av Jurisforbundet siden studiene og hadde allerede bedt om advokatbistand da NSM ga ham tilbake sikkerhetsklareringen. Advokat Arild Jebens var da allerede tungt inne i saken med søksmål mot staten.

- Det var heller ikke slik at staten ville gå inn på forliksforhandlinger, så dermed tok vi saken til retten, sier Jebens, som er godt fornøyd med dommen i Oslo tingrett.

- Det viktigste for oss var å få konstatert at beslutningen om å tilbakekalle sikkerhetsklareringen var ugyldig, samt å sikre at Myklebust fikk erstatning for tap han lidte som følge av SKMs feilbehandling. Det oppnådde vi, og for Juristforbundets del er det godt å se at det vi kjemper for bærer frukter, også i en sak som denne saken som ikke er i kjernen av arbeidsretten, sier Jebens. Han forteller at Juristforbundets advokatkontor har fått stadig flere slike saker de siste årene hvor tilbakekall av sikkerhetsklarering har fått konsekvenser for ansattes arbeidsforhold.

- Dette er saker som betyr mye og kan ha store konsekvenser for de arbeidstakerne det gjelder. For medlemmet kan det være viktig å ha en solid organisasjon i ryggen som kan bistå i hele prosessen, sier Jebens.

Optimist

Tingretten tilkjente Myklebust noe over en million kroner i erstatning og gjorde det klart at han hadde fått en fullstendig seier. Staten ble da også dømt til å betale saksøkers saksomkostninger.

Myklebust forteller at gleden var stor da seieren var et faktum, også hos hans kjæreste.

- Vi var begge glade for resultatet i tingretten. Det viktigste var å få rettens tilslutning til at SKMs beslutning av flere grunner var ugyldig, med svikt både i saksbehandlingen og i lovanvendelsen. Men jeg er også glad for at det ble et betydelig erstatningsbeløp. Slik viser dommen at feilaktige klareringsavgjørelser har store negative konsekvenser også økonomisk, både for enkeltmennesker og for det offentlige, sier Myklebust som mener regjeringen nå bør iverksette tiltak for å hindre at flere nektes sikkerhetsklarering på feil grunnlag.

- Mange har opplevd dette, på mange ulike yrkesområder, og dommen i Oslo tingrett bør være et klart signal om at politikerne bør gripe inn for å endre praksisen, sier han. Myklebust utfører i dag oppgaver i UD av  stor betydning for Norge, blant annet innen tvisteløsning og internasjonale forhandlinger om mineralutvinning på de store havdyp.

Oslo tingrett avsa dom 27, og er fortsatt ikke rettskraftig.

Ledige stillinger: