Foto: iStock

Fullmektig vant over Advokat­bevillings­nemnden - dommen anket

Fikk ikke advokatbevilling etter rot med navneliste over prinsipaler. Slike formelle feil har skapt problemer for flere fullmektiger, sier Juristforbundets advokater.

Tirsdag, 22. februar 2022 - 10:08

I en dom i Hordaland tingrett fra slutten av januar i år vant en fullmektig over Advokatbevillingsnemnden. Saken gjaldt avslag på søknad om advokatbevilling etter at en advokat ved en forglemmelse ikke hadde blitt autorisert som prinsipal for fullmektigen.

Tingrett kom til at hun skulle få bevillingen likevel – fordi rettens samlede avveining var at den faktiske realitet i saken veide tyngst. Vurderingen var at hun hadde vært i et reelt fullmektigforhold og at den manglende autorisasjonen skyldtes en forglemmelse som fullmektigen ikke kunne klandres for. 

Bevillingsnemnden har anket til lagmannsretten.

– Formalfeil

Advokat Arild Jebens, leder av Juristforbundets advokatkontor, forteller at Juristforbundet bistår medlemmer i flere saker der fullmektiger har blitt nektet bevilling etter at det har blitt gjort formelle feil.

– I flere av disse sakene er det gjennomført en eller flere hovedforhandlinger som senere ikke har blitt godkjent som prosedyreerfaring for fullmektigen, da advokaten som har fulgt opp fullmektigen ikke har vært autorisert som prinsipal for fullmektigen. Øvrige vilkår for å søke om bevilling har vært oppfylt, ifølge Jebens.

– I likhet med dommen fra Hordaland tingrett dreier det seg om formalfeil som fullmektigen i mange tilfeller ikke kan lastes for, sier han.

F.v. Arild Jebens og Andreas Holmsen-Ringstad (Foto: Juristforbundet)
F.v. Arild Jebens og Andreas Holmsen-Ringstad (Foto: Juristforbundet)

Advokat Andreas Holmsen-Ringstad ved Juristforbundets advokatkontor, også han bistår medlemmer i slike saker, minner om at et avslag på søknad om advokatbevilling kan få store konsekvenser for fullmektigen.

– Advokatbevilling vil for eksempel normalt innebære en vesentlig lønnsforhøyelse. Det er også viktig å huske på at det ikke er alle fullmektiger som har like stor tilgang til saker som kan oppfylle prosedyrekravet. Å få en ny «tellende» sak kan ta tid, sier han.

Førte ikke opp advokat på liste

Saken som ble behandlet i Hordaland tingrett angikk en kvinne som ble ansatt som advokatfullmektig i PriceWaterhouseCoopers (PWC) i 2018. PWC søkte Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om autorisasjon for henne som advokatfullmektig for en rekke av firmaets advokater, men en advokat som hadde tiltrådt som advokat og partner i januar samme år var ikke på listen i søknaden.

Denne advokaten sto derfor ikke på listen da Tilsynsrådet autoriserte kvinnen som advokatfullmektig for advokatene i PWC.

De neste to årene gjennomførte fullmektigen fire sivile rettssaker, og i to av dem var det den utelatte partneren som var prosessfullmektig. Da fullmektigen søkte om advokatbevilling fikk hun avslag, med den begrunnelsen at to av sakene var gjort uten autorisasjon.

Ifølge PWC skyldtes utelatelsen en ren administrativ feil. Advokatfirmaet fortalte at fullmektigen hadde blitt veiledet under forberedelse av henholdsvis hovedforhandling og rettsmekling for de aktuelle sakene, og at advokaten og fullmektigen hadde arbeidet tett sammen.

Fikk medhold i tingretten

Tingretten ga kvinnen medhold i søksmålet mot nemnden.

«Rettens samlede avveining blir at den faktiske realitet i denne saken må veie tyngst», skriver tingretten og legger vekt på at hun har «vært i et reelt fullmektigforhold, som har gitt henne den kunnskapen loven forutsetter fullmektigen skal oppnå for å få advokatbevilling.»

Når så manglende autorisasjon skyldtes en forglemmelse som fullmektigen ikke kan klandres for, mener retten at hun har krav på advokatbevilling.

Advokatbevillingsnemden har anket dommen og viser til at nemndens praksis har vært i tråd med lovens ordlyd.

Ledige stillinger: