Cathrine Moksness og Jon T. Johnsen (t.h. i bildet) sammen med representanter fra Bulgarias fri rettshjelpsordning, som blant annet administrerer en nasjonal rettshjelpstelefon (Foto: privat)
Jon T. Johnsen og Cathrine Moksness (t.h. i bildet) sammen med representanter fra Bulgarias fri rettshjelpsordning, som blant annet administrerer en nasjonal rettshjelpstelefon (Foto: privat)

Norske eksperter utvikler retts­hjelp i Bulgaria på oppdrag fra Domstol­administrasjonen

Prosjekt skal utvide og forbedre det bulgarske systemet for rettshjelp. Norske eksperter håper erfaringer kan overføres til Norge. Dette er et av flere rettsoppbyggende prosjekter i Europa der DA er partner.

Fredag, 27. mai 2022 - 9:08

I mai reiste professor emeritus Jon T. Johnsen og Cathrine Moksness, leder i Rettssenteret, til Bulgaria på oppdrag fra Domstoladministrasjonen (DA) for å studere et prosjekt der målet er å utvide og forbedre det bulgarske rettshjelpsystemet for mennesker som lever under fattigdomsgrensen, med spesiell vekt på kvinner, barn og rombefolkning.

Prosjektet er finansiert av norske EØS-midler og er et av flere rettsoppbyggende prosjekter der Domstoladministrasjonen er partner. I tillegg til Bulgaria, er det også prosjekter i blant annet Romania, Kroatia, Bulgaria og Litauen.

DAs samarbeidspartner i Bulgaria for prosjektet, som har navnet «Improving the access to justice for people living under the poverty line, with a special emphasis on women, children and Roma», er National Legal Aid Bureau (NLAB).

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)
DA-direktør Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

– Domstolene skal være for alle. Ekstra viktig er det at sårbare grupper som barn og minoriteter er kjent med sine rettigheter og får hjelp til dette. Derfor er dette rettshjelpsprosjektet i Bulgaria svært interessant, sier DA-direktør Sven Marius Urke til Juristen.

Førstelinjefunksjon

Et av tiltakene i prosjektet er utvikling av en lokal samarbeidsmekanisme for å styrke rettstilgang for sårbare grupper og etablering av mobile rettshjelpsenheter, forteller Cathrine Moksness i Rettssenteret.

Studieturen, som skal munne ut i en rapport, hadde et tett program der det ble gjennomført fjorten intervjuer i løpet av fem dager.

– Jeg synes det var interessant å høre om den nasjonale gratis rettshjelpsordningen i landet med blant annet en nasjonal gratis rettshjelpstelefon, som er betjent av advokater i kontorets åpningstid. Det er en spennende førstelinjefunksjon, sier Moksness.

Det er to team, med to advokater per team, som betjener denne telefonen daglig, forteller hun.

Jon T. Johnsen og Cathrine Moksness (Foto: privat)
Jon T. Johnsen og Cathrine Moksness  på flyplassen i Sofia på vei hjem etter endt studietur (Foto: privat)

– Det er interessant å se hvordan myndighetene i landet har tatt inn over seg at tilgangen til loven ikke fungerer tilstrekkelig for utsatte og sårbare grupper.

– I Bulgaria driver de også med modellutvikling og tester nå ut nye måter å nå ut med rettshjelp til utsatte og sårbare grupper på. Blant annet ved bruk av «mediators» og advokater som reiser ut i feltet, sier Moksness.

– Jeg håper erfaringer fra prosjektet som vil komme i rapporten vil kunne ha betydning for norske forhold og en eventuell ny rettshjelpsreform i Norge, sier hun.

Domstoladministrasjonens arbeid for EØS-midlene

Innenfor rammen av EØS-midlene er Domstoladministrasjonen program- og prosjektpartner i fire land: Bulgaria, Kroatia, Litauen og Romania.

Det innebærer blant annet at DA, sammen med institusjoner i mottakerlandene, utvikler programmer og prosjekter innenfor domstoler og menneskerettigheter. 

I Bulgaria er det prosjekter for bedre rettstilgang til sårbare grupper, moderne læringsmiljøer for dommere og påtalemyndigheter og bedre kapasitet i domstolene.

I Romania er det prosjekter for kompetanseutvikling for dommere og påtale, samt IKT infrastruktur.

I Kroatia er det prosjekter for renovering av domstol i Split samt e-service til brukere, ny metodologi for evaluering av dommere og mer mekling i domstolene.

I Litauen handler programmet om økt kvalitet og effektivitet og bedre infrastruktur i domstolene.

Kilde: Domstoladministrasjonen

– Gir resultater

– Vi er veldig fornøyde med at Jon T. Johnsen og Cathrine Moksness kunne bidra inn i prosjektet. De har kunnskap, erfaring og brenner for å forbedre situasjonen for de som virkelig har behov for styrkede rettigheter og rettshjelp. Prosjektet gir konkrete resultater for mange i Bulgaria, og vi ser på det som svært vellykket, sier Iwar Arnstad, leder for internasjonalt sekretariat i DA.

Direktør Sven Marius Urke er opptatt av at prosjektene med EØS-midler kan bidra til rettssikkerhet og styrket demokrati.

– Velfungerende rettsstater står sentralt for å sikre menneskerettigheter og styrke demokratiet. Det er også viktig for at næringslivet skal kunne bedrive handel på tvers av landegrenser. Bare det at vi vet at vi kan ta en sak til en velfungerende domstol gjør at vi kan inngå avtaler.

– I mange land i Europa kan det ta mange år før en rettssak blir avgjort. Det gir en utrygghet og er svært ineffektivt når det ikke er avklart hvem som eier huset, fakturaen ikke blir betalt eller en straffesak ikke blir avgjort, sier han.

– Norges domstoler har høy tillit hos befolkningen og sammenlignet med de fleste land har vi rask saksbehandling. Det blir lagt merke til i Europa og norske dommere, advokater og andre som bidrar blir lyttet til, sier Urke.

Debatt i Norge

Tilgang til rettshjelp debatteres også i Norge. Regjeringen har varslet at det skal legges fram et forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget i løpet av våren 2023.

Rettshjelpsutvalget, som leverte sin NOU for to år siden, foreslår blant annet å endre de økonomiske vilkårene for rettshjelp og at flere må få mer rettshjelp enn i dag.

I Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen, tas det til orde for etablering av det som kalles «nærtjenestesentre». I plattformen heter det at man skal «igangsette et pilotarbeid i form av nærtjenestesenter, for økt tilgang til statlige tjenester, for eksempel utskriving av pass og førerkort» men også «tjenester som juridisk rådgivning gjennom etablering av lokale servicetorg».

Ledige stillinger: