Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)
Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Avdekket åtte års ventetid på svar om familieinnvandring

Sivilombudet har bedt Justis- og beredskapsdepartementet holde ombudet løpende orientert om hva departementet foretar seg for å sikre en mer effektiv behandling av søknader i familieinnvandringssaker.

Onsdag, 22. juni 2022 - 7:42

Sivilombud Hanne Harlem reagerer etter at ombudet av eget tiltak undersøkte Utlendingsdirektoratets (UDIs) behandlingstider i familieinnvandringssaker, samt hvordan UDI prioriterer slike saker som gjelder barn.

I strid med lovens krav

Sivilombudet fant at behandlingstidene i et stort antall familieinnvandringssaker er i strid med de lovbestemte kravene til behandlingstid i forvaltningsloven. Ombudet fant grove eksempler på hvor lenge personer har måttet vente. Den eldste saken gjaldt en søknad fra 2013, noe som innebærer at vedkommende har ventet på svar fra UDI i mer enn åtte år. Av søkerne som ventet på svar per januar 2022 hadde 453 søkere allerede ventet på svar i rundt 2 år eller mer.

- Selv om drøye 60 % av sakene har en behandlingstid på under seks måneder, ser Sivilombudet alvorlig på at UDI over flere år har hatt mange saker med svært lange behandlingstider. Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn, skriver ombudet på sin hjemmeside.

Kan innebære EMKbrudd

Sivilombudet understreker alvoret i sin uttalelse, etter gjennomgangen av UDI-praksisen.

«Lange behandlingstider i familieinnvandringssaker utgjør en risiko for brudd på retten til familieliv etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8. I saker som gjelder eller berører barn kan svært lange behandlingstider dessuten innebære et brudd på bestemmelsene om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 annet ledd og FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1. Ombudet mener det er begrunnet tvil om UDIs system for prioritering av barn i tilstrekkelig grad sikrer oppfyllelse av disse bestemmelsene.»

Ber om UDI-oppdatering

Sivilombudet gjør klart at det vil følge med på den videre utviklingen i saksbehandlingstidene i familieinnvandringssaker. UDI bes om å i januar 2023 oversende en oppdatert oversikt over behandlingstider med tall for 2022 og en redegjørelse for hva som er gjort for å forbedre dem.

Uttalelsen oversendes også til Justis- og beredskapsdepartementet, som bes om å holde ombudet orientert om hva de foretar seg for å forbedre situasjonen. Departementet blir også bedt om å koordinere sine tilbakemeldinger på ombudets nylige uttalelse om politiets ventetider for intervjuer i familieinnvandringssaker. Etter å ha foretatt en undersøkelse konkluderte ombudet med at ventetiden for å få time til intervju er alt for lang hos de fleste politidistriktene.

«Nesten halvparten av politidistriktene har ventetider på 8 måneder eller mer. De lengste ventetidene finnes i Oslo politidistrikt med 19 måneder, og i distriktene Øst og Vest med 16-17 måneder», skriver ombudet.

Ledige stillinger: