Nyheter

Bjørn K. Soknes leder utvalget som skal levere sin rapport i slutten av april. (Foto: Tore Letvik)

Person­vern sentralt tema for utvalg som gransker Varhaug-saken

Bør offentligheten i fremtiden få vite identiteten til helse­personell som har begått pasientkrenkende atferd, slik at den enkelte pasient gis mulighet til å verne seg mot feilbehandling og overgrep?

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politi­juristene om rus­ransakinger: Handler om mangel på legalitets­kontroll i politiet

Politijuristene tar til orde for å opprette et uavhengig utvalg for å gå gjennom påtalemyndighetens organisering med tanke på legalitetskontroll av tvangsmiddelbruk.

Illustrasjonsfoto: iStock

Forbruker­rådet ber foreldre om å ikke betale krav fra skolen etter uhell med nett­brett

– De minste barna vil neppe kunne holdes ansvarlig uansett, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Marie Bakken (Foto: Advokatfirma Skretting/Pixabay)

Hun vant inter­nasjonal pris for master­oppgave om arrest­ordre

– Det gir meg stor motivasjon til å fortsette arbeidet med juridisk beskyttelse for menneskerettigheter i Europa, sier Marie Bakken.

Fengsel (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)

Rapport beregner kostnadene av kriminalitet

Kriminalitet påfører samfunnet store kostnader og Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Justisdepartementet kartlagt de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Inge Ryan, Terje Aasland, Bjørn Arild Gram (Foto: regjeringen.no)

Foreslår ny natur­skade­sikrings­lov og tydeligere ansvars­fordeling etter raset i Gjerdrum

Uklar forståelse av eget ansvar kan føre til manglende initiativ og oppfølging, konkluderer Gjerdrumutvalget.

Fotlenke (Foto: KDI)

Flere enn noen gang soner med fot­lenke

3691 domfelte personer påbegynte i fjor gjennomføringen av straff med fotlenke. Det er flere enn i noe tidligere år.

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

DA: – Reversering av domstol­reformen vil svekke befolkningens retts­sikkerhet

Reversering av domstolreformen har en prislapp på 115 millioner og fører i tillegg til dårligere rettssikkerhet, ifølge Domstoladministrasjonen.

Advokat Jan Fougner

Fougner-rapport: – Fylkes­kommunen bør redusere kostnadene til eksterne advokater 

Granskingsrapport anbefaler å etablere et Fylkesadvokatkontor.

Illustrasjonsfoto (Foto: Norges Bank)

Økning i saker der advokater mistenkes for å til­rette­legge for grov økonomisk kriminalitet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet beskriver utviklingen som bekymringsfull.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)

Nye regler for hjemmekontor

Akademikerne savner flere avklaringer i den reviderte hjemmekontorforskriften.

Øystein Skjønborg (Foto: Runar Kvernen)

Politi­høgskolen lanserer nytt utdannings­løp for påtale­jurister

Fra i høst innføres det et nytt utdanningsløp for nye påtalejurister i politiet. – Dette er en milepæl for ytterligere kvalitet inn i straffesaksbehandlingen, sier høgskolelektor Øystein Skjønborg.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Foto: Riksrevisjonen/Mathias Fossum)

Politiets oppklarings­prosent har gått ned 

Dessuten tar det for lang tid å etterforske de mest alvorlige sakene, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse, som retter alvorlig kritikk mot politiet.

Illustrasjonsfoto: NorSIS

– Hacking og datalekkasjer utgjør en stor trussel for personvernet

Personopplysninger som kommer på avveie kan misbrukes til alt fra ID-tyveri til utpressing. Dette kan oppleves som svært inngripende og truer blant annet retten til et privatliv, sier Lars-Henrik Gundersen, direktør i NorSIS.

Bjørn Arild Gram (Foto: Trond A. Isaksen)

75 prosent av stats­ansatte ønsker hjemme­kontor minst en dag i uken

– Det vil bli vanligere med hjemmekontor, vi vil reise mindre og ha flere digitale møter, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Sider