Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Juristen inviterte de to twitterhøvdingene Hans Vang og Kim Heger (t.h.) til et intervju knyttet til temaet «ytringsfrihet i juridiske miljøer, og blant jurister». Det ble et møte preget av humor og satire, noe også twittermeldingene mellom de to bær

Jurister og Twitter-rivaler med satire som «våpen»

Kan en tingrettsdommer og en politiadvokat bruke Twitter som ytringsfrihetsarena? Svaret er et rungende JA fra Kim Heger og Hans Vang. Men med klare forbehold. Satirisk humor med samfunnskritisk brodd er ok. Tvitring fra saker de jobber med som jurister - det er fy.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Avdekket åtte års ventetid på svar om familieinnvandring

Sivilombudet har bedt Justis- og beredskapsdepartementet holde ombudet løpende orientert om hva departementet foretar seg for å sikre en mer effektiv behandling av søknader i familieinnvandringssaker.

Ubetinget fengselsstraff gjør at færre unge begår ny kriminalitet

Bruk av ubetinget fengselsstraff overfor lovbrytere i alderen 18-24 år reduserer sannsynligheten for tilbakefall med hele 30 prosent over en femårsperiode etter avsagt dom. Dette oppsiktsvekkende funnet er ett av flere som fremkommer i en ny analyse av barne- og ungdomskriminalitet, utført på oppdrag for Justisdepartementet.

Foto: Ole Martin Gangnes

Gir næringslivet hjelp til å gjenkjenne korrupsjon

Økokrim lanserer en liste over indikatorer på korrupsjon som skal hjelpe andre aktører å gjenkjenne slike lovbrudd. Hensikten er å gjøre virksomheter bedre i stand til å forebygge og avdekke denne kriminalitetsformen som ofte er kompleks og krevende å oppdage.

- Det opplevdes som at jeg ikke lenger var god nok for Norge

Den jusutdannede toppdiplomaten Olav Myklebust ble fratatt sikkerhetsklarering og mistet jobben som ambassadør for Norge fordi han etablerte et forhold med en thailandsk kjæreste.

Foto: Jan-Ole Hesselberg

Jurister ønsker å lære mer om beslutningspsykologi

– Det er ingen yrkesgruppe jeg har snakket mer for enn jurister, sier psykolog­spesialist Jan-Ole Hesselberg. I en undersøkelse han gjorde blant landets dommere svarte 98 prosent at de var enige i at psykologisk forskning hadde noe å tilføre beslutningsprosessene i norske domstoler.

Illustrasjonsfoto: KDI

Sterk økning i antall seksual­lovbrudd – skal bekjempes med nye tiltak

Antall personer som dømmes for seksuallovbrudd øker sterkt. I år 2000 var seks prosent av innsatte i norske fengsler dømt for slik kriminalitet. I 2020 var andelen økt til nærmere 25 prosent.

F.v. Sofie Tallberg, Tomas Skare, Theodor Karlsen, Maria Øverland og Matias Holmen (Foto: privat)

Bergens­studenter briljerte med EØS-rett foran EFTA-dommere

Foran erfarne dommere fra EFTA-domstolen prosederte jusstudenter fra UiB en fiktiv sak om komplisert EØS-rett på engelsk. Så skarpt gjorde de det at de vant den internasjonale prosedyrekonkurransen «EEA Moot Court 2022».

Siv Hedda Hovland og Torstein Helle (Foto: Silje Marnburg Ellefsen, UiS)

Jus­studenter med kappene på i prosedyre­konkurranse i Stavanger

Praktisk opplæring i «skranken». Dette ville jusstudiet ved Universitetet i Stavanger (UiS) gi sine studenter, og arrangerte nylig sin første prosedyrekonkurranse. Den ga mersmak og skal nå videreføres. 

Bjørn K. Soknes leder utvalget som skal levere sin rapport i slutten av april. (Foto: Tore Letvik)

Person­vern sentralt tema for utvalg som gransker Varhaug-saken

Bør offentligheten i fremtiden få vite identiteten til helse­personell som har begått pasientkrenkende atferd, slik at den enkelte pasient gis mulighet til å verne seg mot feilbehandling og overgrep?

Illustrasjonsfoto: NorSIS

– Hacking og datalekkasjer utgjør en stor trussel for personvernet

Personopplysninger som kommer på avveie kan misbrukes til alt fra ID-tyveri til utpressing. Dette kan oppleves som svært inngripende og truer blant annet retten til et privatliv, sier Lars-Henrik Gundersen, direktør i NorSIS.

Foto: Tore Letvik

Bjørn Kristian Soknes (70) går av etter 32 år som statsadvokat: – Den gode samtalen kjenner ingen pensjonsalder

Han har vært i påtalemyndig­heten i hele sin yrkeskarriere og ble en av riksadvokatenes mest betrodde menn. Et kjent og kjært ansikt for mange både polititjenestemenn, påtalejurister, dommere og advokater i Norge. Ved nyttår takket han av for alder. Nå skal han gjøre mer av det han liker aller best.

Bjørn Erik Thon. Foto: Tore Letvik

Thon gir seg i Datatilsynet: – Sett en enorm utvikling på personvern­området

Avtroppende direktør for Datatilsynet har registrert en rivende utvikling på personvernområdet. – I de årene jeg har hatt jobben har personvern gått fra å være et fag som ikke så veldig mange jobbet med, til å bli et kjempestort rettsområde. Utviklingen har vært enorm.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Oppfordrer Advokat­foreningen til å avslutte boikotten

– En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner, ifølge justisministeren.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Må svare på hva hun vil gjøre for å løse salær­floken som kan lamme Høyeste­rett 

Andreas Sjalg Unneland (SV), som er utdannet jurist og medlem av Stortingets justiskomite, ber justisminister Emilie Enger Mehl svare på hva hun vil gjøre for å løse streikeaksjonen som Advokatforeningen fører overfor saker i Høyesterett. 

Vil ha flere anmeldelser i kampen mot miljøkriminalitet

– Bekjempelsen av miljøkriminalitet kan bli mer effektiv. Selv om flere miljøkriminalitetssaker saker nå blir avgjort med overtredelsesgebyr, må de alvorligste sakene anmeldes. Videre blir det viktig at Økokrim er til stede ved det grønne skiftet.

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld. Foto: Tore Letvik

Mener vedtak om omfattende naturinngrep bør vente på rettslig avklaring

I saker hvor sterkt naturinngripende forvaltningsvedtak skal prøves for domstolene, mener advokat Mari Kjellevold Brygfjeld at forvaltningen selv bør utsette iverksettelsen av vedtaket inntil gyldigheten av det er rettslig avklart.

– Jeg husker best noe av det verste; den store mengden jusstudenter og morgenkøene for å sikre seg en lesesalsplass

JURISTENES STUDIEMINNER: Vi spurte syv profilerte jurister om hvordan de husker studietiden.

Nikolai Winge. (Foto Kjetil Frantzen

– Plan- og bygningsloven er kanskje ikke den viktigste miljøloven, men den viktigste loven for miljøet

Løfter om økt tilflytting og skatte­inntekter kan gjøre det krevende å være tro mot egne miljøpolitiske mål, sier Nikolai K. Winge.

Bak fra venstre: Dag Svarstad, Heidi Ekstrøm, Elen Arnesen, Karin Svånå, Hege Feiring, Julie Gjørtz Howden, Beate Berglund Ekeberg. Foran fra venstre: Ane Rostrup Gabrielsen, Linn Helmich Pedersen, Sverre T. Jahre, Birthe Ivars, Anja Marie Solheim, G

Juristene som våker over Norges klima- og miljøavtrykk

Vi har besøkt juristene i Klima- og miljødepartementet – som utgjør en andel på hele 25 prosent av departementets ansatte.

Sider