«Kverulanter» sa dommeren til advokatene

Humor i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet, sier Tilsynsutvalget for dommere.

Mandag, 30. september 2019 - 6:51

I en sak som gjaldt et økonomisk oppgjør etter et avsluttet samboerforhold kalte dommerfullmektigen sakens to prosessfullmektiger «kverulanter».

Den ene av de to prosessfullmektigene klaget, på vegne av sin klient, dommerfullmektigen inn for Tilsynsutvalget for dommere. 

Utvalget har nå kommet med følgende avgjørelse: «Ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak».

Må være over en viss terskel

Tilsynsutvalget legger til grunn som ubestridt at klager i rettsmøtet kalte sakens to prosessfullmektiger for «kverulanter», og samtidig ga uttrykk for at partene var tjent med å forsøke å forhandle frem en minnelig løsning selv.

Men saken inneholdt elementer som likevel førte til at dommerfullmektigen ikke ble felt.

«Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden i denne saken ikke overstiger denne terskelen.

Det er i vurderingen lagt vekt på at bruken av karakteristikken «kverulant» rettet seg mot begge prosessfullmektigene, og at den andre prosessfullmektigen ikke oppfattet ordvalget som krenkende. 

Utvalget viser videre til at karakteristikken var ment som en oppfordring til partene om å drøfte en minnelig løsning uten advokatene til stede, og at den i følge dommerfullmektigen ble fremsatt i en spøkefull tone. 

Dommeren har videre opplyst at hun straks etterpå beklaget uttalelsen, noe den andre prosessfullmektigen har oppfattet, skriver utvalget i sin avgjørelse.

Risikabelt med humor 

Selv om utvalget ikke mener det er grunnlag for disiplinærreaksjon, fant likevel tilsynsutvalget å gi en uttalelse om dommerskikk, jf. domstolloven § 236 tredje ledd.

«Tilsynsutvalget bemerker at en dommers bruk av negative karakteristikker av parter og/eller profesjonelle aktører er uheldig. Dommerens opptreden og ordvalg i rettsmøter blir ofte nøye observert og tolket av partene og øvrige aktører.

Dommerens bruk av personkarakteristikker kan tolkes ulikt av de tilstedeværende, og kan bli oppfattet som sårende selv om den fra dommerens side er humoristisk ment. Klagerens reaksjon i saken her er et eksempel på det. 

Humor som virkemiddel i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet og følsomhet, og personkarakteristikker bør også i en slik kontekst generelt sett unngås», sier tilsynsutvalget.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020