Fengsel (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)
(Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)

Rapport beregner kostnadene av kriminalitet

Kriminalitet påfører samfunnet store kostnader og Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Justisdepartementet kartlagt de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Onsdag, 30. mars 2022 - 8:59

Prosjektet har levert en rapport som skal gi mer kunnskap om kostnadene av kriminalitet til Justis- og beredskapsdepartementet.

I rapporten beregner Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) de samfunnsøkonomiske kostnadene av kriminalitet til å være mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner.

Kostnadene fordeler seg slik:

Offentlige ressurser til forebygging og reaksjon var på 35,6 milliarder kroner. Den største andelen var knyttet til politi og påtalemyndighet, med 20,1 milliarder kroner. Deretter følger utgifter til straffegjennomføring og konfliktråd med 5,0 milliarder kroner, mens utgiftene i domstolen som kan knyttes til behandling av straffesaker er 2,4 milliarder kroner. I tillegg kommer andre offentlige instanser som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Private kostnader for å redusere risiko var på 12,8 milliarder kroner. For eksempel bruker næringslivet ressurser på sikkerhetstiltak som alarmer, vakthold og sikring av IT-systemer. Norske husholdninger bruker ressurser på alarmer, låsesystemer til bolig eller andre verdigjenstander. I tillegg bruker private aktører ressurser på å forsikre seg mot verditap.

Kostnader for ofre av kriminalitet var på 94,7 milliarder kroner. Ulike former for kriminalitet har kostnader for både direkte utsatte ofre og indirekte berørte parter. Kostnadene kan være av økonomisk karakter, men også fysiske og psykiske skader, tidsbruk og atferdsendringer.

Produksjonstap av kriminell aktivitet var på 1,5 milliarder kroner. I tilfeller hvor tiden brukt på å begå lovbrudd fortrenger ressurser som kunne bidratt til verdiskaping oppstår det et produksjonstap for samfunnet. I tillegg kommer ikke-prissatte virkninger som adferdsendringer, konsekvenser for pårørende og tidsbruk for de som har blitt utsatt for kriminalitet.

Les hele rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse her

Mangler informasjon

Prosjektgruppen skriver i sin rapport at det er begrenset med informasjon om hvilke lovbruddsgrupper de ulike offentlige instansene bruker ressursene sine på. Det er derfor utfordrende å beregne offentlig ressursbruk knyttet til ulike typer lovbrudd gjennom straffesakskjeden.

Dette beskrives som et interessant funn og forskerne anbefaler å vurdere en mer konsekvent statistikkføring på tvers av leddene i straffesakskjeden. 

«Dette gjelder spesielt dersom man ønsker å evaluere de samfunnsøkonomiske virkningene av tiltak i straffesakskjeden. For eksempel dersom man ønsker å vurdere endret prioritering av offentlig ressursbruk knyttet opp mot ulike type lovbrudd», heter det i rapporten. 

Ledige stillinger: