Vikariat som førstestatsadvokat med beordring som avdelingsleder ved Riksadvokatembetet

Søknadsfrist: 
24.01.2022
 
Om oss
Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.
Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. Riksadvokatembetet består for øvrig av assisterende riksadvokat, 17 førstestatsadvokater/statsadvokater, riksadvokatfullmektig, administrasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver, analytiker og 14 administrativt ansatte. Embetet har kontorlokaler i Oslo sentrum. Riksadvokatembetet er organisert med tre avdelinger; Avdeling for etatsutvikling og fagledelse, Avdeling for straffesaker og rettsutvikling og Administrasjonsavdelingen.
Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.
Søknadsfrist: 24.01.2022
 

Vikariat som førstestatsadvokat med beordring som avdelingsleder ved Riksadvokatembetet

Den Høyere Påtalemyndighet

 

Om stillingen

Det er nå et ledig vikariat med ett års varighet som førstestatsadvokat/leder for Avdeling for etatsutvikling og fagledelse. Førstestatsadvokaten vil, i tillegg til det faglige ansvaret for avdelingens virksomhet, ha ansvaret for den administrative ledelsen av avdelingen, herunder personalansvar.  Avdelingslederen inngår i riksadvokatens ledergruppe. Ved eventuelt intern opprykk kan det bli ledig konstitusjon som førstestatsadvokat eller statsadvokat.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet, utviklingsorientering og interesse for avdelingens fagområder. Lederen har ansvar for forberedelse og tilrettelegging av riksadvokatens løpende oppfølging av de regionale statsadvokatembetene og dialogen med eksterne samarbeidspartnere som blant annet Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og Politihøgskolen. Det stilles derfor svært høye krav til samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter. God kjennskap til straffesakspleien er en forutsetning. Det stilles krav til gode lederegenskaper, og den som ansettes må ha god kunnskap om og interesse for bruk av digitale verktøy. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for “Hemmelig”. 

CV, attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste. 

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. 

Vi tilbyr

Stillingen som konstituert førstestatsadvokat med beordring som avdelingsleder ved Riksadvokatembetet lønnes med inntil kr 1 317 000 pr år, embete som kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med inntil kr 1 289 000 og embete som kst. statsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med inntil kr 1 245 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd. 

Det bes oppgitt om søknaden også gjelder konstitusjon som eventuelt blir ledig ved internt opprykk. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til førstestatsadvokat/avdelingsleder Trond Eirik Schea eller riksadvokat Jørn Maurud på telefon 22 47 78 50. 

Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no  

Søknad merkes med: 218224 

Søknadsfrist: 24. januar 2022

Arbeidsgiver: Den høyere påtalemyndighet

Varighet: Vikariat/Midlertidig

Kommune: Oslo

Arbeidssted: Stortorvet 2, 0155 Oslo

SØK HER

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Universitetet Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2022