Avdelingsdirektør

LOGO PST
Søknadsfrist: 
20.11.2019

Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge? Attraktiv lederstilling i PST med ansvar for etterforskning og påtale

Avdelingsdirektør

PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge? Vi søker en modig og utholdende leder for vår etterforsknings- og påtaleavdeling. Avdelingen består av påtalejurister og etterforskere/analytikere. Avdelingen har ansvar for etterforskning av alle sakstyper innenfor PSTs ansvarsområde. I etterforsknings- og påtalespørsmål er PST underlagt det nasjonale statsadvokatembetet (NAST). Riksadvokaten besluttet i 2015 at PST skal ha et sentralisert etterforskningsansvar rettet mot fremmedkrigere. 

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen avdeling. Du må ha god oversikt over ansvarsområdene og prioriterte oppgaver i henhold til tildelte ressurser. Avdelingens mål er å etterforske og straffeforfølge aktivt innenfor PSTs mandat, og bidra til at personer som kan utgjøre en trussel mot landets sikkerhet blir straffeforfulgt for straffbare handlinger de har begått. Stillingen rapporterer til sjef PST.  
  
Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere vår organisasjon, noe du som avdelingsdirektør må bidra til. Videre skal du bidra med et strategisk fokus i sjef PSTs ledergruppe og samarbeide med og delta i eksterne fora nasjonalt og internasjonalt.  
  
Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. 

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det kreves dokumentert erfaring fra etterforskningsledelse, påtale og iretteføring av straffesaker. Meget god forståelse for lovmessige muligheter og begrensninger er også viktig. Du må kunne vise til relevant ledererfaring på tilsvarende nivå. Det vil være en fordel med lederutdanning og erfaring fra gjennomførte endringsprosesser med dokumenterte resultater.  
  
Søkere må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi søker en klok leder som er faglig sterk og som engasjerer og motiverer sine medarbeidere. Du tenker langsiktig samtidig som du har gjennomføringsevne i det daglige arbeidet. Du er etisk bevisst, god til å bygge relasjoner og samhandle internt og eksternt. Videre må du ha strategiske evner, være en god rollemodell samt bidra til medarbeider- og kompetanseutvikling.  
  
Du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  
  
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende arbeidshverdag blant dyktige medarbeidere med flerfaglig bakgrunn. Stillingen inngår i PSTs toppledergruppe, og gir stor påvirkningsmulighet for tjenestens videre utvikling og retning.  

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 1.060 700-1.307 400 i lønnstrinn 90-101 som politiinspektør. Det er en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).  

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. 

Søknad og prosess 
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
  
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

  • Kontaktinfo: Kontorsjef Bjørn Baasland - 23 30 50 00

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NAV
NAV Kontroll styringsenhet
Søknadsfrist: 
25.10.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
28.10.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Verisure
Verisure AS
Søknadsfrist: 
06.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
15.11.2020