Utgreiarar i Høgsterett

LOGO Høgsterett
Søknadsfrist: 
01.11.2020

I juridisk utgreiingseining er det ledig to til tre åremål som utgreiar. Åremålet er på sju år utan moglegheit til forlenging.

Utgreiarar i Høgsterett

Noregs Høgsterett

Om oss

Høgsterett er den øvste domstolen i landet og er ein prejudikatsdomstol. Høgsterett har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling innanfor dei rammene som følgjer av Grunnlov og lov.

Høgsterett har ei juridisk utgreiingseining der du får

  • spennande juridiske arbeidsoppgåver innanfor eit breitt saksfelt
  • moglegheit til fagleg fordjuping med fokus på kvalitet
  • arbeide for nokre av dei fremste juristane i landet
  • unik praksis for alle juridiske stillingar
  • jobbe i eit godt og triveleg miljø

 

Om stillinga

I juridisk utgreiingseining er det ledig to til tre åremål som utgreiar. Åremålet er på sju år utan moglegheit til forlenging.

Juridisk utgreiingseining har ein leiar, to nestleiarar, 21 utgreiarar og to protokollsekretærar. Utgreiingseininga arbeider for dommarane i Høgsterett. Arbeidet omfattar både sakene i Høgsteretts ankeutval og i avdelingane i Høgsterett. Utgreiarane behandlar materielle og prosessuelle spørsmål i saker frå alle rettsområde innan privatrett, offentlig rett og strafferett. Ved anke over dom skal utgreiinga for ankeutvalet avklare om saka reiser prinsipielle spørsmål som bør bli behandla av Høgsterett. I saker der det blir gitt samtykke til ankebehandling, bistår utgreiarane dommarane både under saksførebuinga og i samband med ankeforhandlinga. Anke over orskurd og vedtak blir utgreidde  slik at ankeutvalet kan avgjere saka endeleg. I tillegg har utgreiarane andre, varierte oppdrag for justitiarius, dommarane og direktøren.

Stillinga krev svært gode juridiske kvalifikasjonar, herunder meget gode eksamensresultat. Det vil bli lagt vekt på evne til å kombinere grundigheit og effektivitet, på god skriftleg fremstillingsevne og på samarbeidsevner. Gode engelskkunnskapar er ein fordel.

Praksis som utgreiar i meir enn to år er godkjent som praksis til advokatløyve.

Løn

Stillinga som utgreiar blir ved tiltreding lønt frå 500 000 kroner til 700 000 kroner (1434 rådgjevar/ 1364 seniorrådgjevar), alt etter kvalifikasjonar. Arbeidstida følgjer normalarbeidstida i staten. Tilsetting skjer elles på dei vilkåra som til ei kvar tid gjeld for tilsette i staten.

Vi ønskjer ein arbeidsplass med mangfald og oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje stillinga.  

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjorde offentlege sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Kontakt

Ta kontakt med utgreiingsleiar Birthe Aspehaug Buset eller nestleiar Knut A. Aastebøl på telefon 22 03 59 00 for nærare opplysningar om stillinga.

Søknadsfristen er 1. november 2020. Send søknad elektronisk HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOG NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
23.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020