Seniorskattejurist, Skattedirektoratet

Søknadsfrist: 
16.08.2021

Er du jurist og vil være med å sikre etterlevelse og utvikling av regelverket innen skatteforvaltning og personvern?

Vi søker en ny medarbeider til juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Hos oss får du jobbe sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø, med utstrakt samarbeid internt i etaten og med andre etater. 

Vi jobber med regelverksutvikling og rettslige avklaringer av sentrale og komplekse problemstillinger innenfor skatteforvaltning og personvern, knyttet til blant annet eksterne og interne utviklingsprosjekter, bistand til Finansdepartementet, styring av etatens rettsanvendelse og rettssaker.  

Du ønsker å bidra til å sikre skatteetatens samfunnsoppdrag som er å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig. Skatteetaten må ha stor tillit i befolkningen, og gjøre det enkelt for alle å følge skattereglene. 

 

Seniorskattejurist, Skattedirektoratet

Skattedirektoratet
Arbeidsoppgaver
 • delta i/lede utredninger, prosjekter og arbeidsgrupper  
 • faglig bistand og dialog med Finansdepartementet 
 • identifisere og avklare prinsipielle spørsmål  
 • bistå med å utarbeide overordnede føringer og retningslinjer for etatens rettsanvendelse 
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 • erfaring fra å ha jobbet med områdene saksbehandlingsregler, informasjonsbehandling, personvern/taushetsplikt på overordnet nivå vil bli vektlagt 
 • fordel med relevant erfaring fra skatte- og avgiftsområdet 
 • erfaring med å lede prosesser/arbeidsgrupper eller lignende 
 • gode faglige kunnskaper og godt faglig skjønn 
Personlige egenskaper
 • jobbe selvstendig og strukturert  
 • evne til å ta initiativ og ansvar, og drive prosesser 
 • være løsningsorientert og trives med å håndtere mange oppgaver samtidig 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • evne å se regelverket i en helhetlig sammenheng med prosesser, systemer og organisasjon
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 700 000 – 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Inntil videre gjennomfører vi intervjuer på video.

Lars Olsen
fung. underdirektør
 926 48 078
Katharina Kvitvik
fung. seksjonssjef
 957 43 193

Fredrik Selmers vei 4, 0663 OSLO, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

SØK HER

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

   

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021