Sykehus (Foto: Pixapay)
(Foto: Pixapay)

Helse­departementet vil automatisere pasient­vedtak

Departementet foreslår lovendring for å kunne automatisere enkelte administrative vedtak for pasienter.

Torsdag, 5. august 2021 - 8:46

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i pasientjournalloven mv. Forslaget skal legge rettslig grunnlag for et mål om “én innbygger – én journal”.

Her foreslås det blant annet lovendring som gir hjemmel for å automatisere “individuelle administrative vedtak”.

Det kan for eksempel dreie seg om refusjon av pasientreiser “hvor det administrativt håndteres store mengder refusjonskrav og innhenting av samtykke ikke er hensiktsmessig”, skriver departementet.

Inngripende vedtak

Det foreslås at det tillates å fatte automatiserte enkeltvedtak når avgjørelsen er lite inngripende overfor den enkelte.

Når det gjelder enkeltvedtak som er inngripende, skriver departementet at det kan kreve mer mer spesifikke regler og mer tilpassede rettssikkerhetsgarantier enn det som allerede finnes i helselovgivningen og forvaltningsloven.

Men departementet foreslår imidlertid en endring, slik at det fremgår klart at det også kan gis forskrifter som tillater inngripende automatiserte enkeltvedtak.

“Når det gjelder inngripende enkeltvedtak, tar departementet sikte på å regulere dette nærmere i forskrift. Det kan for eksempel være nødvendig å regulere krav til jevnlig revisjon av de benyttede algoritmer og regelmessig gjennomgang av riktigheten og relevansen av automatiske avgjørelser for å begrense faren for feil”, skriver departementet.

Personvernet

Hoveddelen av forslagene dreier seg om å legge til rette for en nasjonal digital datainfrastruktur for samhandling mellom de ulike aktørene og komponentene.

– Alle pasienter og brukere er forskjellige, og de har ulike ønsker og behov. En helhetlig nasjonal digital datainfrastruktur er et viktig grunnlag for at tjenesten skal kunne håndtere ulikhetene. Men samtidig er det avgjørende at personvernet ivaretas. Derfor foreslår vi lovendringer som skal sikre trygg samhandling i tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra departementet.

Flere kan få tilgang på opplysninger

I høringsnotatet skriver departementet at flere teknisk sett kunne få tilgang til journalopplysningene når man legger til rette for at helsepersonell kan få enklere tilgang til nødvendige opplysninger.

“Det vil kunne medføre større personvernkonsekvenser ved tekniske feil og bevisste lovbrudd, blant annet ved muligheter for økt uønsket spredning av taushetsbelagt pasientinformasjon”, skriver departementet, som presiserer at målet er at en nasjonal datainfrastruktur samlet sett skal legge til rette for bedre ivaretakelse av personvernet enn i dag, som beskrives som en fragmentert løsning.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. oktober.

Les høringsnotatet her

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021