Ledig konstitusjon som embetsleder /førstestatsadvokat

Søknadsfrist: 
07.10.2021

Om oss

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. 

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.

Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.  Det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Ledig konstitusjon som embetsleder /førstestatsadvokat

Trøndelag statsadvokatembeter

Om stillingen

Ved Trøndelag statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon som embetsleder /førstestatsadvokat med varighet på 6 mnd. 

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og har i tillegg fire statsadvokater og fire administrativt ansatte. Embetskretsen omfatter Trøndelag politidistrikt.

Det stilles høye krav til lederegenskaper, interesse for fagledelse av politiet, samarbeidsevner, integritet og juridiske kunnskaper. Embetslederen har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av embetet. Dette innebærer blant annet budsjett- og økonomistyring, sørge for måloppnåelse og tilhørende rapportering, og være ansvarlig for arbeidsmiljøet og personaloppfølging. Kvalitet og kontinuerlig forbedringer står sentralt, og embetsleder vil være ansvarlig for kvalitetssikring av embetets leveranser internt og eksternt. 

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, integritet og utviklingsorientering. 

Personlig egnethet og gode faglige kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt.

Den høyere påtalemyndighet er i utvikling og søkere må påregne arbeid med videreutvikling av embetet. Tilfredsstillende vandel kreves. CV, attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Riksadvokatembetet og Den høyere påtalemyndighet forøvrig arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringen sin inkluderingsdugnad dersom søkeren blir ansatt.

Embetet som konstituert førstestatsadvokat/embetsleder lønnes for tiden med kr 1 282 000 pr år. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om embetet kan rettes til riksadvokat Jørn S. Maurud. Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no  

Søknad merkes med: 211948

Søknadsfrist er: 7. oktober 2021

SØK STILLINGEN 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021
Byggesak, Lindesnes kommune
Søknadsfrist: 
24.10.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021