Jurist (vikariat)

LOGO Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
17.02.2020

I forbindelse med at en av vår ansatte skal ut i fødselspermisjon, søker vi en jurist i vikariat til vår avdeling for markedsovervåking.

Jurist (vikariat)

Statens Jernbanetilsyn

Avdelingen består av seks ansatte og har ansvar for tilsyn med at aktørene i markedet etterlever de sektorspesifikke reglene om konkurranse og markedsadgang. Tilsynet behandler også klager fra aktører som mener seg forskjellsbehandlet. Formålet med markedsovervåkingen er å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. Rammevilkårene i jernbanesektoren er i stadig endring som følge av utviklingen i EU mot et felles europeisk jernbanemarked. Det er en sentral oppgave for avdelingen å arbeide med implementering av regelverk som følge av den fjerde jernbanepakke og jernbanereformen (markedsåpning). Vi vil også ha en aktiv rolle for å følge med på pågående konkurranseutsetting av jernbanetransporten. Avdelingen samarbeider tett med tilsvarende markedsovervåkingsorgan i EU og deltar aktivt i EU-fora i regi av EU-kommisjonen.

Hovedarbeidsområder i stillingen vil omfatte juridisk saksbehandling og kvalitetssikring på avdelingens arbeidsområder, klagesaksbehandling/saker på avdelingens initiativ, og forskriftsarbeid. Du vil samarbeide tett med kollegaer innad i avdelingen, samt noe med vår avdeling for Regelverk og internasjonalt, og eksternt ha kontakt med andre jernbanemyndigheter og markedsaktører. Det tverrfaglige samarbeidet står i fokus hos oss, og gjennom dette samarbeidet både i og utenfor avdelingen vil du få opparbeide verdifull erfaring fra tilsynsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Nyutdannede oppfordres til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Håndheving og saksbehandling: 
  • behandle klager fra aktører over tilgangsvilkår og konkurranseforhold og saker som avdelingen tar opp av eget initiativ. 
  • utarbeide høringssvar og påpekninger til andre myndigheter
  • bistand i forbindelse med pågående rettslige prosesser
  • innsynsbehandling
 • Regelverksarbeid: 
  • delta i arbeidet med regelverksutvikling
  • utvikling av nasjonalt regelverk og gjennomføring av EU/EØS-rettsakter
 • Veiledning og dialog med aktører: 
  • bidra til at aktørene gjøres kjent med regelverket gjennom ulike veiledningsaktiviteter
 • Utredning: 
  • juridiske utredninger knyttet til tilgangen til og konkurranseforholdene i jernbanemarkedene
 • Kvalitetssikring: 
  • juridisk kvalitetssikring av arbeidet som hører inn under avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap, gjerne med emnefag i konkurranserett, og med gode resultater
 • relevant erfaring er en fordel, men ikke et krav
 • generelt god IT-kompetanse 
 • sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 Vitnemål og attester vedlegges søknaden 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig miljø      
 • initiativrik med god gjennomføringsevne 
 • analytisk
 • jobber selvstendig, målrettet og strukturert
 • må trives med utviklings- og nybrottsarbeid 

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne og sentrale kontorlokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som førstekonsulent/rådgiver med årslønn i spenn fra kr 460 000 - 600 000,- For spesielt høyt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til pensjonskassen) 

SJT skal som arbeidsplass i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Tilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål, ifm. Regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt. 

Kontaktinformasjon

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Sivil Klareringsmyndighet
Sivil klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
20.09.2020
LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020