Jurist til Velferdspolitisk avd

LOGO Arbeids- og sos dep
Søknadsfrist: 
16.08.2020

Vi styrker det juirdiske miljøet.

Jurist til Velferdspolitisk avd

Arbeids- og sosialdepartementet

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig og erfaren jurist, som kan styrke den internasjonale og EØS-rettslige kompetansen i avdelingen.

Stillingen er innplassert i seksjon for uføreytelser og internasjonale saker.

Ansvarsområder

Som jurist i Velferdspolitisk avdeling vil du særlig jobbe med EØS-rettslige problemstillinger og lov- og utredningsarbeid knyttet til de helserelaterte trygdeytelsene. I tillegg til juridiske oppgaver, vil du også håndtere andre oppgaver innenfor avdelingens fagområder relatert til departementets rolle som sekretariat for politisk ledelse.

Den første tiden vil oppgavene være todelt. I tillegg til ansvarsområdene dine i avdelingen, vil du være knyttet til sekretariatet for lovutvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering. Lovutvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området. Utvalget skal blant annet se nærmere på forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og de trygdekoordineringsinstrumentene som Norge er bundet av. Utvalget skal etter planen levere sin rapport sommeren 2021.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring med juridiske spørsmål på trygdeområdet og/eller innen EØS-retten
 • Erfaring med lov- og forskriftsarbeid er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeidsevner.
 • Du er strukturert og jobber selvstendig.
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Du trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger, evner å tenke helhetlig og bidra inn i tverrfaglige sammenhenger.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelige kollegaer
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling som seniorrådgiver, lønnsspenn kr 650.000–750.000 avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

 • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. 
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen
 • Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Departementet vil svare på krav om unntak fra den offentlige søkerlisten før den blir offentliggjort.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sara Bruvoll i Velferdspolitisk avdeling på tlf. 922 08 564.

Ilja C. Hendel

pc og løve

Om departementet og avdelingen

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 200 tilsatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Velferdspolitisk avdeling har oppgaver knyttet til inntektssikring, levekår og oppfølging av dem som har falt utenfor arbeidslivet grunnet helsemessige eller sosiale problemer. Avdelingen har ansvar for de helserelaterte ytelsene i folketrygden som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler, og for sosialtjenesteloven. Koordinering av departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom og bedre levekår for svakstilte grupper ligger også til avdelingen. Avdelingen har vel 30 medarbeidere fordelt på tre seksjoner.

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Industri Energi - et forbund i LO
Søknadsfrist: 
26.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021