Jurist - førstekonsulent/ rådgiver - vikariat

LOGO Kriminalomsorg i frihet
Søknadsfrist: 
07.03.2021

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Jurist - førstekonsulent/ rådgiver - vikariat

Krimminalomsorgen region sørvest
Om stillingen 
Ved Rogaland friomsorgskontor er det fra midten av mars, senest 1. april 2021 ledig 100 % vikariat som jurist, med varighet 12 måneder. Juristen skal arbeide i tråd med gjeldende regelverk og inngå i et tverretatlig team med spesielt ansvar for oppgaver knyttet til domfelte som gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll og domfelte som soner med elektronisk kontroll. 
 
Arbeidsoppgaver
 • Saks- og søknadsbehandling i forbindelse med straffegjennomføring med elektronisk kontroll
 • Gjennomføre rettsmøter i forbindelse med narkotikaprogram med domstolskontroll
 • Føre bruddsaker for tingretten og lagmannsretten
 • Samarbeid med domstoler, påtalemyndighet og politi
 • Forpliktende forvaltningssamarbeid 
 • Informasjonsvirksomhet 
 • Ta del i friomsorgens øvrige oppgaver ved behov 
Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.
 
Utdanning og erfaring
 
Du må ha
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • plettfri vandel
 • kjennskap til straffegjennomføringskjeden er en fordel
 • Erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen eller annen relevant erfaring
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Beslutningsevne, fleksibel og evne til etisk refleksjon
 • Ansvarsbevisst
Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Hjemjobbhjem
 • Trening i arbeidstid
Stillingen avlønnes som førstekonsulent stillingskode 1408, ltr. 60 i Statens regulativ pt. 535 200 kr. pr. år. Søkere med mer enn 3 års relevant erfaring kan vurderes for ansettelse som rådgiver stillingskode 1434, ltr. 61 i Statens regulativ pt. 545 300 kr. pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 
Generell informasjon
Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.
Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
 
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», kan opplysningen brukes til registreringsformål.
Prøvetiden er 6 måneder.
 
Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.  Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til friomsorgsleder Jorid A. Teien på tlf. 51846600.
For spørsmål om utfylling av elektronisk CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
 
Om kriminalomsorgen
Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.
 
Region sørvest omfatter fengsler og friomsorgskontor i Rogaland og Agder, med rundt 600 ansatte. Regionadministrasjonen ligger i Sandnes.
Rogaland friomsorgskontor har hovedkontor i Stavanger, og en avdeling i Haugesund med til sammen rundt 40 ansatte. Friomsorgens hovedoppgaver er å tilrettelegge innhold og følge opp domfelte som soner samfunnsstraff, er idømt betingede dommer med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll, følge opp prøveløslatte som er ilagt vilkår om møteplikt, iverksette og følge opp domfelte som soner ubetingede dommer med elektronisk kontroll og soning i institusjon, iverksette og følge opp bøtetjeneste og utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021