Debatt

«Sviket mot voldsofrene»

Forslaget til ny voldserstatningslov føyer seg inn i rekken av tiltak - og unnlatelser - som svekker kriminalitetsofrenes rettssikkerhet og trygghet, skriver Erik Nadheim, doktorgradstipendiat, Juridisk fakultet, UiO.

Fengsel (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)

«Et inn­gripende og svært ned­verdigende tiltak overfor de innsatte»

– Justisdepartementet ønsker å innføre spyttbeskyttere i norske fengsler for å håndtere innsatte som utagerer ved å spytte. Departementet går med dette inn for å møte uønsket atferd fra innsatte med økt tvangsbruk, skriver Marianne Roska Valheim.

«Kva gjer det med ein organisasjon som stor sett har vore uendra i hundre år å måtte endre seg?»

Fylkesmannsembeta har stort sett vore organisatorisk uendra i hundre år. Vi har fått nye oppgåver inn, og noko har gått ut. Men stort sett har statens lokale representant vore uendra i lang tid. Hausten 2014 vart det slutt på det, skriver Hallvard Øren. 

«Straffesaks­kjeden må henge sammen og gis prioritet» 

Det er nødvendig å synliggjøre midlene Stortinget bevilger til påtalemyndigheten i politiet, skriver leder for Justiskomiteen på Stortinget.

«Bruk tillitsvalgte i Diskriminerings­nemnda»

Tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste er viktige deltagere i virksomhetens arbeidsmiljøarbeid, som kan få frem og stanse diskriminering og trakassering på lavest mulig nivå, eventuelt mekle mellom partene.

«Det er behov for å utvikle faglig fellesskap for jurister i privat sektor»

Hva kan rollen som tillitsvalgt være som privatansatt jurist? Hva kan en tillitsvalgt bidra med?, spør Tor Egil Viblemo, leder for Juristforbundet Privat.

Håvard Holm (t.v.) og Tor Egil Viblemo (Foto: Juristforbundet)

Rettshjelp: – Må opprettes førstelinje­tilbud

Alle innbyggere må få mulighet til å avklare om de har en reell juridisk sak og faktisk trenger rettshjelp. Derfor må det opprettes førstelinjetilbud som kan bidra til tidlig avklaring av rettshjelpsbehov, skriver Håvard Holm og Tor Egil Viblemo.

«Vi må aldri slå oss til ro med at nå er vi gode nok»

Jeg er særdeles opptatt av at vi kontinuerlig må bygge et fremtidens Juristforbund, skriver Sverre Bromander i Juristforbundet Stat.

Båt (Foto: Pixabay)

«Nytt innhogg i flyktningers retts­sikkerhet» 

– Ikke den norske rettsstat og det norske samfunn verdig, mener Sveinung Liland Hartveit i Jussbuss om forslag fra Justisdepartementet.

Kirsten Bleskestad (Foto: Lonida Germezi)

Søkelys på domstolene: Behov for reformer? 

– Vi venter betydelige endringer i domstolene i nær fremtid, skriver leder for Dommerforeningen, Kirsten Bleskestad.

«Forslaget til ny finansavtalelov oppstiller et urimelig forsettskrav»

Eldre mennesker, og de med dårlige norskkunnskaper, er blant gruppene som vil rammes særlig hardt, da de risikerer å godta standardvilkår de ikke innser rekkevidden av, skriver Christoffer Saltnes Gundersen i Jussbuss.

«Jussrupted – refleksjoner rundt KIs innvirkning på norske rettslige institusjoner»

Fysikeren Stephen Hawking siteres på at vellykket utvikling av kunstig intelligens (KI) vil være «the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last», skriver Eyolf Aarø.

«Post pandemi-digitalisering: Kva no?»

Rettssaker har fungert på grunnleggande same måte omtrent så langt tilbake som dei har eksistert. Samanliknar ein ei rettssak på tinget i vikingtida med ei rettssak i ein norsk domstol i dag er forskjellen overraskande liten, skriver Astri Rønningen Stautland.

«Koronakrisen: kan den gi mer menneske­rettigheter?»

Jo lenger koronakrisen varer desto tydeligere blir parallellene til ruspolitikken. Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) utdyper dette og folkerettslige hensyn involvert, skriver Roar Mikalsen. 

«Jeg vil meg et land hvor alle kjenner sin rett»

Hvordan bør fremtidens rettshjelp se ut? spør Bjørk Gudmundsdottir Jonassen i JURK.

«Lovgiver kan utløse en tsunami av nye muligheter»

Digitaliseringen av jussen kommer til å få meget vidtrekkende konsekvenser for både lovgiver, rettsanvendere og samfunnets borgere for øvrig. Fremveksten av såkalt «Leagal Tech» er et tydelig tegn på dette, skriver Rune Toalango Johannesen.

Sider