Debatt

Julia Nordvang Johansen
Debatt

«En potensielt stor del av våre klient­samtaler er underlagt kontroll»

Julia Nordvang Johansen ved Jusshjelpa i Nord-Norge skriver om kommunikasjonskontroll ved utøvelse av rettshjelpvirksomhet i fengsel – i et menneskerettsperspektiv.

Robert H. Grønbech Saksbehandler Jusshjelpa i Nord-Norge
DEBATT

Et kritisk blikk på advokat­monopolet

Robert H. Grønbech ved Jusshjelpa i Nord-Norge mener retten til å gi rettsråd og representasjon under rettergang burde utvides og i større grad tilpasses dagens samfunn og behov.

Maren Larsen Borgan
Debatt

«Må ta innover oss at retts­hjelp som et velferds­gode koster penger»

Rettshjelpsordninga skal igjen drøftes, undersøkes, vurderes og analyseres. Jussbuss mener likevel at noen av endringene må skje nå.

Katrine Bratteberg
Debatt

«Nå skal vi utvikle nettverk som når ut til enda flere»

Kunne du tenke deg å være nettverksbygger eller ønsker du mer informasjon om etablerte nettverk? Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg skriver her om satsing på lokake nettverk.

Elin Engerbakk
Debatt

«Det bør ikke være adgang til å tilbake­kalle statsborger­skap»

Hva skjer med insentivet til å bli integrert og føle deg norsk når du når som helst kan fratas ditt norske statsborgerskap og utvises? Det er på tide å gi tryggheten tilbake til alle de som har ervervet norsk statsborgerskap. 

Debatt

«Rettsleg­gjering er ein faktor ein må ta med i politiske analysar»

Rettsleggjering har vore eit tema i media i fleire år. Det dukkar gjerne opp når det politiske handlingsrommet vert avgrensa eller forsøkt avgrensa av juss.

DEBATT

«Krenkelse av integriteten til alle de som påtar seg en ansvarsfull og alvorlig oppgave»

Skarning mfl. forsøker i sitt svar å bortforklare kritikken, altså metodesvikt, og grove insinuasjoner mot meddommere  fra arbeidstakersiden.

Debatt

«Grove insinuasjoner mot med­dommerne fra arbeidstaker­siden»

Advokat Skarning m.fl. har i Juristen.no en artikkel om dissenser, som krever en kommentar.

Debatt

«To til tre ganger flere dissenser fra med­dommerne på arbeidstaker­siden»

En undersøkelse arbeidsrettsavdelingen i Kvale Advokatfirma DA har foretatt høsten 2018 av stillingsvernsaker behandlet av Oslo tingrett i 2016 og 2017 viste at det var to til tre ganger flere dissenser fra meddommerne på arbeidstakersiden enn på arbeidsgiversiden. 

Line Charlotte Høgh
DEBATT

«Riktig å forby lokkende markeds­føring som trigger for­brukerens svakheter»

Jussbuss har foreslått en lovendring som går ut på å forby markedsføring av usikret kreditt gjennom sosiale medier.

Thea Totland
Debatt

«Eidsivating lag­manns­rett betaler ren­holderne sine bedre enn advokater»

Jeg har nok en gang fått mitt salærkrav til retten nedsatt. Det utløser naturlig nok en del følelser og spørsmål. Retten mener jeg har jobbet for mye i saken, skriver Thea Totland. 

Ingeborg Hjeltnes, Jussbuss
DEBATT

«Vi bare skriver 25 timer i uken, ikke tenk på det du!»

Kontrakten er kun inngått for å ha papirene i orden og i samsvar med lovverket, skriver Ingeborg Hjeltnes i Jussbuss.

DEBATT

«Å være ny­utdannet, arbeids­ledig jurist er en stor påkjenning»

Vi i Juristforbundet har et særlig ansvar for å ta vare på denne gruppen.

Andreas Glomsaas Sennesvik
DEBATT

Du har ikke tid til å vente på forliks­rådet

Er det en god regel at en av partene kan innstille en sak for forliksrådet kun fordi det har gått mer enn tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt for innklagede?

Sider