Debatt

Utlendingsmemnda

Debatt: Myter om utlendings­forvaltningen 

- Det er få områder hvor det florerer så mange myter som på utlendingsrettens område. Det offentlige ordskiftet er preget av enkeltsaker og følelser eller antatte sannheter, og levner lite rom for objektivitet og fakta, skriver tre nemndledere i UNE.

Foto: Pixabay / Advokatfirmaet Hjort

Personvern – et reelt konkurranse­parameter

Dagens største utfordring for personvernet er fortsatt at mange norske bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter ikke har et tilstrekkelig bevisst forhold til personvernlovgivningen, skriver advokat Claude A. Lenth.

Graham Eric Dyson (Foto: privat/iStock)

– En ny beskyttet tittel for norske jurister er meget ekskluderende 

Justisdepartementet og Juristforbundet ønsker å legge beslag på ordet «Jurist» og fremmedgjøre utenlandsk utdannede jurister, skriver jurist, og Attorney of the Supreme Court i Sør-Afrika, Graham Eric Dyson om forslag i advokatloven.

Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)

Hva slags domstol­struktur skal vi ha?

Det har lenge vært annonsert at regjeringen ønsker å reversere domstolreformen fra i fjor. I går sendte de endelig ut forslaget sitt på høring. Dommerforeningen skal gi et godt og grundig svar, etter innspill fra medlemmene, skriver Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen / iStock))

– Vi må sikre advokaters uavhengighet

En uavhengig rettspleie forutsetter ikke bare uavhengige dommere, men også – reelt og institusjonelt – uavhengige advokater. En konsekvens av dette er at advokatene selv – ikke staten – må utforme og vedta sine etiske retningslinjer, skriver Juristforbundets president Håvard Holm.

Knut Kroepelien og Nina Helene von Hirsch. (Foto: Caroline  Roka / Energi Norge)

Klima- og energirett – økt rettsliggjøring for å løse klimautfordringen 

I juridisk forstand er jo klimaproblemet en variant av ”allmenningens tragedie” – atmosfæren er et kollektivt gode uten rettslig vern, skriver Nina Helene von Hirsch og Knut Kroepelien i Energi Norge.

Foto: Pixabay / Jussformidlingen

Tap av eiendeler – tap av rettigheter?

Flere innsatte har opplevd at eiendelene deres i fengselscellen har gått tapt etter en inspeksjon foretatt av fengselsbetjenter, eller ved overføring til et annet fengsel. De færreste får erstattet disse tapene fra Kriminalomsorgen, skriver Mahima Thakur i Jussformidlingen.

Foto: Pixabay / Tore Letvik

Det må bli billigere å beskytte miljøet

Ikke bare utgjør kostnadene et reelt hinder for å prøve miljøsaker i retten – kostnadsnivået er også i strid med Norges forpliktelser etter Århuskonvensjonen, skriver advokat Mari Kjellevold Brygfjeld.

Jenny Sandvig  (Foto: Hanna Johre/NIM) og Hannah Brænden  (Foto: Charlotte Skomsø/NIM)

Sikrer den norske klimaloven et levelig klima for etterslekten?

Klimaendringene truer nåværende og fremtidige generasjoners menneskerettigheter, skriver Jenny Sandvig og Hannah Brænden i NIM.

Illustrasjon: iStock

Framtidens arbeidsplass er hybrid

Arbeidslivet vil ikke vende tilbake til de modellene som ble brukt før pandemien. Framtidens arbeidsplass er hybrid, i stor grad basert på fjernarbeid, nettverk og mer tverrfaglig samarbeid.

Foto: Pixabay / Jussbuss

«Norge følger ikke de europeiske fengselsreglene»

Helsedirektoratet har nå en unik mulighet til å sørge for at Norge følger internasjonale minstestandarder, skriver Eskil Vik Urdal i Jussbuss. 

Foto: Thomas Haugersveen

Bidrar  økte salærsatser eller samvittighetstillegg til bedre rettsikkerhet?

Vil økte salærsatser bidra til bedre rettsikkerhet? Bør sakkyndige få salærsatser med samvittighetstillegg?Kan staten ivareta barn og foreldres rettsikkerhet bedre enn rettshjelpsindustrien? Forslag til et annerledes retthjelpssystem.

Forum for næringsdrivende

Konferanse: Hvordan ser fremtidens advokat­firma ut?

“Building the Law Firm of the Future” var tema for IBA-konferanse i London, skriver advokatene Lise Reiersen og Siri Øvstebø

Lise Valen-Sendstad

«Har du mulighet til å komme en time før og jobbe gratis?»

Nærmere 20 % av sakene Jussformidlingen tok inn i 2020 handlet om krav på utestående lønn og/eller feriepenger, skriver Lise Valen-Sendstad

Victoria Westrin og Maria Farsund Ulltang

Forvarings­straff for barn - i Barne­konvensjonens grå­sone?

Den 20. november hvert år markeres FNs internasjonale barnedag. Markeringens formål er å gjøre barn over hele verden bevisste på hvilke rettigheter de har. Jussgruppen Wayback ønsker i den forbindelse å rette fokus mot forvaringsdømte barn, skriver Victoria Westrum og Maria Farsund Ulltang.

Astrid Rød og Cathrine Moksness

Retts­senteret tok Jurist­dagen ut til alle bydeler i Oslo for første gang

– Erfaringene fra Juristdagen bekrefter at mange spørsmål kan løses eller avklares ved en gratis førstegangskonsultasjon. Rettssenteret ønsker en nasjonal pilot med en gratis førstelinje for alle, skriver Cathrine Moksness og Astrid Rød.

Sider