- Domstols­reformen gir ikke færre søkere

- Jeg ser i oppslag i mediene at det er hevdet at domstolsreformen som ble gjennomført i 2021 skal ha ført til færre søkere til dommerstillinger. Dette er en udokumentert påstand. Vi vet ikke hvorfor det er færre søkere, skriver Arnfinn Agnalt, leder av Innstillingsrådet for dommere.

Fredag, 11. mars 2022 - 9:38

Av sorenskriver Arnfinn Agnalt, Leder av Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere har over lang tid registrert en generell nedgang i antall søkere til dommerstillinger. Nedgangen gjør seg gjeldende over hele landet. Dette har skjedd uavhengig av endringene i domstolstrukturen.

Allerede våren 2018 drøftet Innstillingsrådet rekrutteringen til de alminnelige domstoler og jordskifterettene. Rådet sendte den 20. juni 2018 brev til Justis- og beredskapsdepartementet og uttalte bl.a. følgende:

«Innstillingsrådet ser med bekymring på rekrutteringen både til domstollederembeter og dommerembeter. Bortsett fra til dommerembeter i flere av de største byene og på enkelte sentrale områder på Østlandet, er søkertilfanget generelt for lite og etter Innstillingsrådets vurdering ofte utilfredsstillende».

Etter dette har jeg som leder av Innstillingsrådet hatt flere samtaler med Justis- og beredskapsdepartementet om rekrutteringssituasjonen.

Innstillingsrådet har ikke gjort en nærmere analyse av hva nedgangen i antall søkere til dommerembeter skyldes. Vi ser at det også i samfunnet for øvrig har vært en generell nedgang i antallet jobbsøkere. Jeg viser i den forbindelse til en artikkel i Adresseavisen så sent som 1. mars 2022, hvor det fremgår at man i flere bransjer sliter med rekrutteringen.

Innstillingsrådet vil presisere at vi ikke har noe grunnlag for å tro at reduksjonen i antall søkere skyldes den nylig gjennomførte domstolsreformen, eller den nåværende regjeringens forslag om å reversere den. Vi har heller ikke noe grunnlag for å legge til grunn at innføringen av moderat spesialisering for dommere har hatt betydning for søkermassen, verken i den ene eller andre retning. I intervjuer gis det ofte uttrykk for at større fagmiljøer og kunnskapsdeling er attraktivt for søkerne.

For Innstillingsrådet er det svært viktig at vi har tilgang på mange gode, kvalifiserte søkere til embeter i den tredje statsmakt. Vi hilser velkommen både oppmerksomhet og debatt rundt dette viktige temaet, og håper det kan bidra til å styrke rekrutteringen av dommere i fremtiden. Det er imidlertid viktig at denne debatten baserer seg på de faktiske forhold.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger: