Astrid Rød og Cathrine Moksness
F.v. Astrid Rød og Cathrine Moksness i Rettssenteret

Retts­senteret tok Jurist­dagen ut til alle bydeler i Oslo for første gang

– Erfaringene fra Juristdagen bekrefter at mange spørsmål kan løses eller avklares ved en gratis førstegangskonsultasjon. Rettssenteret ønsker en nasjonal pilot med en gratis førstelinje for alle, skriver Cathrine Moksness og Astrid Rød.

Fredag, 12. november 2021 - 8:16

Av Cathrine Moksness, leder av Rettssenteret og Astrid Rød, jurist og ansvarlig for den frivillige rettshjelpen   

Vi i Rettssenteret er takknemlig for å ta del i Juristforbundets tradisjon med å gi lett tilgjengelig rettshjelp der folk bor. På årets Juristdag, 18. september, tok vi sammen med Advokatfirmaet Haavind, HELP, CF og Advokatfirmaet Dalan Juristdagen ut i alle bydelene. Det er første gang Juristdagen har vært til stede i alle Oslos bydeler.

60 jusstudenter, jurister og advokater stilte som frivillige. De la ned 10 % av et årsverk, og veiledet i underkant av 500 personer

Rettssenterets visjon er «rett for alle». Vi skal gi gratis rettshjelp til utsatte og sårbare personer; barn og unge, voksne og eldre. Rettshjelp fra vugge til grav - der folk bor. Årets tema på Juristdagen «Barn og unge» var et spesielt godt initiativ som vi mener har en stor samfunnsverdi.

Cathrine Moksness
Rettssenterets Cathrine Moksness under en samling med frivillige etter Juristdagen

Barneombudet har gjentatte ganger pekt på at barn og unge har for dårlig rettssikkerhet. De trenger en «juridisk vaktbikkje» som kan hevde rettighetene deres når de voksne svikter på individnivå og systemnivå. Vi må hjelpe barn og unge som har sammensatte og alvorlige problemer som gir svekket livskvalitet og dårlige framtidsutsikter.

Forebyggende arbeid er god samfunnsøkonomi, og et viktig virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen.

Menneskerettsutvikling

Jon T. Johnsen, professor emeritus ved det Juridiske fakultetet i Oslo, har sett på grunnlagsdataene fra statistikken i Oslo:

Juristdagen la vekt på å nå fram til barn og unge og lyktes bra med det. Godt over halvparten var 25 år eller yngre, en femtepart 12 år eller yngre. Dette et interessant resultat fordi det er høyere enn i tidligere rettshjelpundersøkelser som har hatt fokus på behovene til voksne og hushold. Metodene som ble benyttet har derfor atskillig interesse for mer systematiske undersøkelser av rettshjelpbehovet blant barn og ungdom.  

Å fokusere på barn og ungdom som selvstendige rettssubjekter er i tråd med menneskerettsutviklingen og bør videreføres i rettshjelpforskningen.

Førstelinje for alle

Dette bekrefter det vi allerede vet om at barn og unge ofte ikke er klar over rettighetene sine, og hvis de er det, så vet de ofte ikke hvor de skal søke hjelp. Erfaringene fra Juristdagen bekrefter at mange spørsmål kan løses eller avklares ved en gratis førstegangskonsultasjon. Dette er selve kjernen i Rettssenteret.

Selv om vi nådde ut til flest barn og unge, erfarte vi at det også er mange voksne og eldre som trenger lett tilgjengelig rettshjelp. Rettssenteret ønsker en nasjonal pilot med en gratis førstelinje for alle. Vi skal fokusere på språk som vi vet er en barriere.

Vi ønsker å takke alle frivillige og ser frem i mot Juristdagen 2022.

Ledige stillinger:

Forbundsadvokatene, Fagforbundet
Søknadsfrist: 
19.05.2022
Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022