Kirsten Bleskestad (Foto: Lonida Germezi)
Kirsten Bleskestad (Foto: Lonida Germezi)

Søkelys på domstolene: Behov for reformer? 

– Vi venter betydelige endringer i domstolene i nær fremtid, skriver leder for Dommerforeningen, Kirsten Bleskestad.

Fredag, 23. oktober 2020 - 11:21

Av Kirsten Bleskestad, tingrettsdommer / leder Dommerforeningen

I løpet av de siste ukene har Domstolkommisjonen kommet med sin avsluttende utredning og regjeringen har fremmet forslag til lovvedtak om fremtidig domstolstruktur. Dette varsler om viktige endringer for domstolene i tiden som kommer.

Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen fremholdt også i Aftenposten 22. oktober 2020 viktigheten av å gi domstolene et bedre grunnlovsmessig vern mot kortvarige politiske strømninger. 

30. september 2020 fremla Domstolkommisjonen sin avsluttende utredning Den tredje statsmakt NOU 2020:11, og 9. oktober 2020 la Justisdepartementet frem Prop. 11L (2020-2021) med forslag til lovvedtak om endringer i domstolloven (domstolstruktur). 

Domstolenes uavhengighet

Domstolkommisjonens utredning gir en bred gjennomgang av domstolenes organisering og virksomhet. Kort oppsummert søker Domstolkommisjonens utredning om den tredje statsmakt å sikre domstolenes uavhengighet.

De mest sentrale lovene som sikrer uavhengigheten foreslås tatt inn i Grunnloven og det anbefales forbedringer i arbeidsprosessene i domstolene.

Kommisjonen peker videre på et behov for raskere digitalisering av domstolene og en bedret tvistesaksbehandling. 

Stortinget

I Prop 11L tar Regjeringen utgangspunkt i Domstolkommisjonens utredning om domstolstruktur, NOU 2019:17, og invitert Stortinget til å drøfte domstolstrukturen i tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene.

Forslaget innebærer å utvide tingrettenes og jordskifterettenes rettskretser, men beholde alle dagens rettssteder. Det vil si at Regjeringen ikke foreslår reduksjon i antall rettssteder slik det ble anbefalt i Domstolkommisjonen første delutredning.

Forslaget – som vil ha stor betydning for fremtidens domstoler - vil antakelig bli behandlet av Stortinget løpet av høsten. 

Behov for reformer

Det er behov for reformer, og vi venter betydelige endringer i domstolene i nær fremtid. Utfordringene er beskrevet i utredningene vi nylig har fått, og vi er i fasen der vi skal trekke slutninger. 

Jeg vil oppfordre alle Juristens lesere til å bruke litt tid på utredningene og å delta i debatten! 

Ledige stillinger:

LOG NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
23.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020