Arealplanlegger/ arkitekt/ jurist/ landskapsarkitekt

Søknadsfrist: 
03.11.2021

Stedsplan, Lillestrøm kommune

Planavdelingen, seksjon stedsplan, lyser ut tre faste stillinger.

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 89 000 innbyggere og ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Tettstedene i kommunen opplever stor vekst, og har stort potensial for å øke sin attraktivitet. Lillestrøm kommune har store ambisjoner innen by- og tettstedsutvikling. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en spennende by og attraktive, livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte.

Planavdelingen har ansvar for utarbeiding og behandling av kommunedelplaner, tematiske planer, områdeplaner og detaljreguleringsplaner i Lillestrøm kommune. Vi består av to seksjoner, Byplan og Stedsplan, for tiden ca. 20 planleggere med variert fagbakgrunn. Vi samarbeider tett med tilgrensende fagområder i kommunalområde by- og stedsutvikling.   Seksjon Stedsplan har ansvar for områder utenfor Lillestrøm, Strømmen og Kjeller, disse områdene har seksjon Byplan ansvar for.

Stillingene ligger til seksjon Stedsplan. Lillestrøm kommune har tre større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha stor vekst i framtiden; Sørumsand, Fetsund og Frogner. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet bevares. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern vil være noen av utfordringene i framtiden. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av tettstedene i Lillestrøm kommune. Seksjonen har stort fokus på å utvikle tettstedene med høyere kvalitet på offentlige områder, tilpasset estetikk, mer grønt og mennesket i fokus. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt. Vi er også opptatt av å stadig utvikle våre planprosesser med tanke på dialog og medvirkning, forutsigbarhet og kvalitet i planprosessen.

Tiltredelse: Snarlig.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Søknadsfrist: 3. november.
Kontakt Tore Syvert Haga, tlf 94020253

Arealplanlegger/ arkitekt/ jurist/ landskapsarkitekt

Arbeidsoppgaver

· Delta i formingen av framtidas bærekraftige Lillestrømsamfunn.

· Behandle innsendte detaljreguleringsplaner, og gjennom dette sikre at kommuneplanens mål om attraktive tettsteder ivaretas

· Sikre at viktige planfaglige hensyn tas i øvrige deler av kommunens saksbehandling

· Delta i videreutviklingen av kommunens tjenester innenfor planlegging etter pbl.

· Prosjektledelse for komplekse og spennende områdereguleringsplaner kan være aktuelt

· Oppgaver vil tilpasses ut fra kompetanse, erfaring og interesse

Kvalifikasjoner

· Vi er åpne for søkere med ulik fagbakgrunn, både arkitekter, byplanleggere, jurister, landskapsarkitekter og folk med andre planrelevante utdanninger oppfordres til å søke

· Relevant høyere utdanning og svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning i stillingen.

· God kjennskap til plan- og bygningsloven er viktig.

· Det er behov for erfarne planleggere med lang erfaring, men også nyutdannede oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper

· Du liker å sette deg inn i nye saker og nye områder

· Du bidrar i diskusjonene på seksjonen og avdelingen

· Du er strukturert og effektiv.

· Du skriver godt, forståelig og raskt

· Du synes planlegging og stedsutvikling er faglig interessant og spennende

· Du liker å samarbeide (også på tvers av fagområder) og jobbe selvstendig

Vi tilbyr

· Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling

· Mulighet til å bidra til en blågrønn og inkluderende by- og tettstedsutvikling

· Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling

· Samarbeid med engasjerte og dyktige medarbeidere

· Svært godt arbeidsmiljø

· Fadderordning og opplæring

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Fleksitid

· Aktivt bedriftsidrettslag

· Lønn etter avtale

 

SØK HER:

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021
Byggesak, Lindesnes kommune
Søknadsfrist: 
24.10.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021